Cari Blog Ini

Rabu, 03 November 2010

Doa setelah Shalat Ashar

Setelah shalat Ashar, apabila ingin mohon sesuatu kepada Allah SWT, berdoalah dengan khusuk....

Dikerjaan setelah Shalat Ashar denagn bertawarrub kepadaa Allah SWT
Bismillahir rahmaanir rahiim (3x)
Surat Al-Insyiraah
Bismillahir rahmaanir rahiim. Alam Nasyrah laka shadrak, wa wadha’naa anka wizrak, alladzii anqadha zhahrak, wa rafa’naa laka drikrak,
Fa inna ma’al usri yusraa, inna ma’al usri yusra
Fa idzaa faraghta fanshab, wa ilaa rabbika farghab (3x)

Bismillahir rahmaanir rahiim (3x)
Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu la syariikalahuu, wa asyhadu na Muhammadan abuhuu wa rauuluhuu (3x)

Astaghfirullaahal azhiim, alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaihi, ghaffaarrudz dzunuubi wakasysyaaful kuruubi wasattarul uyuubi wa atuubu ilaihi (3x)

Kemudian berdoa menurut niatnya (3)

Ash-shalaatu wassalaamu ‘alaika ya sayyidii yaa rasuulallah (100x)
Ash-shalaatu wassalaamu ‘alaika ya sayyidii yaa nabiyyallah (100x)
Ash-shalaatu wassalaamu ‘alaika ya sayyidii yaa habiiballah (100x)
Laa ilaaha illallaahu (100x)
Illallaahu (100x)
Illaa huwa (100x)
Allaah (100x)
Huwallaahu (100x)

Antal haadi antal haqqu, laisal haadiiillaa huwa (100x)
Ya Allah, ya arhamar raahimiin (100x)
Laa illa illalaahu Muhammadur rasuulullaah (3x)

Kemudian berdoa menurut niatnya (3)
Ash-shalaatu wassalaamu ‘alaika ya sayyidii yaa rasuulallah (3x)
Ash-shalaatu wassalaamu ‘alaika ya sayyidii yaa nabiyyallah (3x)
Ash-shalaatu wassalaamu ‘alaika ya sayyidii yaa habiiballah (3x)
Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabawakaatuh
Al-Fatihah
Lirasuulillaahi shallalaahu alaihi wasallam walil auliyaa’i wash-shaalihiina
Wash-shahaabati wattaabi’iina lahum bi-ihsaanin ilaa yaumiddini Al Fatihah.

Allah pamiyarso ingsun sukma nanang hariadi,
pinaringan doyo lan kekuatan mrintahake opo wae
saking dayanipun shomsomini doyo al qowiyu 1000 x

Ingsun nitahake cahya roso karso dumadi
titising sariro wandyio laksono Allah
ingsun nanang hariadi
pinaringono doyo kekuatan bisa lan kuwoso
saged ngongkon sakabehaning ratuning yotro......
podo teko’o, podo kumpul’o
marang piyambakipun,
kempal lan moro saking kodrat ingsun
pantyo dhawuhing jagad yekti
ngawiji marmane gantyo
binuko tumukul ngakoso 111 x

Tidak ada komentar:

Posting Komentar